برنامه ی مطالعاتی آزمون نصر - مرحله ی پنجم - پایه ی هفتم
 
       
 

باسمه تعالی

جدول زمانبندی مطالعه آزمون نصر- آمادگی امتحانات نوبت دوم- پایه هفتم

هفته سوم

اردیبهشت

هفته دوم

اردیبهشت

هفته اول

اردیبهشت

هفته آخر فروردین

 

 

 

 

 

دروس

 

 

 

دروس

دهم یازدهم دوازدهم

 

 

دروس

هفتم هشتم نهم

 

 

دروس

چهارم پنجم ششم

 

 

دروس

 اول دوم سوم

 

 

 

قرآن

 

 

فصل

پنجم

 

فصل

چهارم

 

فصل

سوم

 

 

فصل اول

فصل دوم

 

 

پیام های آسمانی

 

فصل هفتم

+

واژه نامه

 

فصل پنجم

 

فصل ششم

 

فصل سوم

 

فصل چهارم

 

فصل اول

 

فصل دوم

 

 

 

فارسی

الدرس العاشر

الدرس الحادی عشر

الدرس الثانی عشر

 

الدرس الخامس

الدرس السادس

الدرس السابع

الدرس الثامن

الدرس التاسع

الدرس الثانی

 

الدرس ثالث

 

الدرس الرابع

 

 

الدرس الاول

 

 

 

عربی

 

فصل دهم

 

فصل یازدهم

 

فصل دوازدهم

فصل هفتم

 

فصل هشتم

 

فصل نهم

فصل چهارم

 

فصل پنجم

 

فصل ششم

فصل اول

 

فصل دوم

 

فصل سوم

 

مطالعات

 

 

Lesson7

Lesson8

 

Lesson5

Lesson6

 

Lesson3

Lesson4

 

Lesson1

Lesson2

 

 

زبان

 

 

فصل8

فصل9

 

فصل6

فصل7

 

فصل4

فصل5

فصل1

 

فصل2

 

فصل3

 

 

ریاضی

 

 

بخش پنجم

 

 

بخش چهارم

 

 

بخش سوم

 

بخش اول

بخش دوم

 

 

 

علوم

 

موفق باشید

گروه مشاورین آزمون نصر