برنامه مطالعاتی آزمون نصر - مرحله پنجم - پایه هشتم
 

باسمه تعالی

جدول زمانبندی مطالعه آزمون نصر- آمادگی امتحانات نوبت دوم- پایه هشتم

هفته سوم

اردیبهشت

هفته دوم

اردیبهشت

هفته اول

اردیبهشت

             

هفته آخر

فروردین

 

دروس

 

 

 

دروس

دهم یازدهم دوازدهم

 

 

دروس

هفتم هشتم نهم

 

 

دروس

چهارم پنجم ششم

 

 

دروس

 اول دوم سوم

 

 

 

قرآن

 

 

فصل

ششم

 

فصل

پنجم

 

فصل

سوم و چهارم

 

 

فصل اول

فصل دوم

 

 

پیام های آسمانی

 

فصل هفتم

+

واژه نامه

 

فصل پنجم

 

فصل ششم

 

فصل سوم

 

فصل چهارم

 

فصل اول

 

فصل دوم

 

 

 

فارسی

 

 

الدرس العاشر

لدرس التاسع

 

 

الدرس السابع

الدرس الثامن

 

 

 

الدرس رابع الدرس الخامس

الدرس السادس

 

 

الدرس الاول

الدرس الثانی

الدرس ثالث

 

 

 

عربی

 

فصل دهم

 

فصل یازدهم

 

فصل دوازدهم

فصل هفتم

 

فصل هشتم

 

فصل نهم

فصل چهارم

 

فصل پنجم

 

فصل ششم

فصل اول

 

فصل دوم

 

فصل سوم

 

مطالعات

 

 

Lesson7

 

 

Lesson5

Lesson6

 

Lesson3

Lesson4

 

Lesson1

Lesson2

 

 

زبان

 

 

فصل8

فصل9

 

فصل6

فصل7

 

 

فصل4

فصل5

 

 

فصل1

فصل2

فصل3

 

 

ریاضی

 

فصل سیزدهم

فصل چهاردهم

فصل پانزدهم

 

فصل هم

فصل دهم

فصل یازدهم

فصل دوازدهم

 

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم

 فصل هشتم

 

فصل اول

فصل دوم

 فصل سوم

فصل چهارم

 

 

علوم

 

موفق باشید

گروه مشاورین آزمون نصر