کادر اداری و اجرایی
 
معاون اجرایی نوبت رجایی : آقای درویش
معاون اجرایی نوبت باهنر : آقای سرور